×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS-konferansen 2013

YS-leder Jorunn Berland åpnet YS-konferansen 2013 med budskap om at et godt arbeidsliv skal bygge opp under god næringspolitikk og verdiskapning.


Regjeringsskiftet ble fort tema for YS-lederen. Ikke bare resulterte det i at Erna Solberg måtte takke nei til å stille på konferansen, forventningene til de neste fire årene er også høye. Med en ny regjering satt sammen av Høyre og Fremskrittspartiet, er det god grunn til å forvente endret retning av arbeidslivspolitikken i årene som kommer.

- I sin plattform hegner Regjeringen Solberg om trepartssamarbeidet, tar til orde for fortsatt fokus på arbeidsmarkedspolitikk og fortsetter arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Det er gode signaler, sier Berland.

God næringspolitikk
Utviklingen av norsk økonomi går godt, på tross av en nedgang i verdensøkonomien. Selv om det er vanskelig å spå fremtiden, tyder lite på at det vil komme store endringer de nærmeste årene. Berland deler derfor ikke NHO-leder Kristin Skogen Lunds bekymring over at norske lønninger ligger 70 prosent over lønningene til våre handelspartnere. Hun deler heller ikke Qvigstads, fra Norges Bank, manglende tro på frontfagsmodellen, og kjenner seg ikke igjen i uttalelsen hans om at YS ved neste års lønnsforhandlinger kommer til å kreve en solid lønnsvekst uavhengig av den økonomiske situasjonen i Norge.

- God næringspolitikk skal bygge opp under verdiskaping både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sa Berland. Hun understreker også at samarbeid og solidaritet på tvers over landegrensene er viktig. YS jobber på europeisk nivå for å øke sysselsetting og lønnsomhet, med ungdomssysselsetting som et viktig satsingsområde.

IA-avtalen
IA-avtalen løper ut ved utgangen av året. YS jobber nå for å få til en ny, god avtale.

- I privat sektor er sykefraværet nå under det nasjonale målet på 5,6 prosent, men vi har fortsatt utfordringer i andre sektorer, sa Jorunn Berland. Evaluering av IA-systemet viser at insentivet ikke fører til økt deltagelse i arbeidslivet, og det har heller ikke ført til at systemet fungerer godt nok. YS er glad for at den nye regjeringen har signalisert at de vil se nærmere på dette.

Sosial dumping
YS-lederen mener også at den nye regjeringen må forsterke innsatsen for å bekjempe sosial dumping.

- Situasjonen i byggebransjen er godt kjent, men YS ser de samme utfordringene i mange andre bransjer: luftfarten, godstrafikken, turbussene, renhold, hotell og restaurant, påpeker Berland.

Likestilling
Likestilling var også et tema Jorunn Berland la spesielt vekt på. Hundre år etter at kvinner fikk stemmerett, har kvinner fortsatt lavere tilknytning til norsk arbeidsliv enn menn. De siste fem årene har likestilling i hjemmene stått på stedet hvil. Holdningene i samfunnet styrker opprettholdelsen av fedrekvoten. Vi er rett og slett ikke kommet så langt at det er naturlig for menn å ta sin rettmessige del av ansvaret i hjemmet.


Share Share Share

Medlem

SkL i Høyesterett

Over to år etter at medlemmet kom og ba om hjelp, var vi i går ved høyeste rettsinstans. SkLs leder Ivar Sømhovd og rådgiver Jens Chr. Batt var tilhørere da vår sak ble prosedert for høyesterett.

SkL i Høyesterett

SkL tok medlemmets sak helt til Høyesterett. Det ble dissens, noe som viste at det var en vanskelig sak, men like fullt gikk det dessverre ikke vår vei.

SkL Ung møtte HR-direktøren

Leder i SkL Ivar Sømhovd og to av representantene fra SkL Ung-utvalget, Vidar Risdal og Artem Bronzov, hadde fredag den 29. mars møte med HR-direktøren i Skatteetaten, Anne Sigrun Moen.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as