×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Statsbudsjettet for 2014

Skatteetaten vil også neste år få et stramt budsjett. Budsjettet er omtrent på samme nivå som i fjor, men det stilles krav til ytterligere effektivisering av driften da vi ikke har fått full kompensasjon for økning av skattemanntallet og antall næringsdrivende.


Regjeringen fortsetter innsatsen for å forbedre og fornye offentlig sektor. For 2014 foreslår Regjeringen at Skatteetaten utvikler flere nye it-løsninger som gjør det enklere både for skattyter og Skatteetaten.

Etaten har bl.a. fått midler til følgende nye prosjekter:

 • Modernisering av systemene for forskuddsutskriving og skatteberegning. Dette innebærer at forskuddstrekk blir justert automatisk og mer presist.
 • Forenklet selvangivelse for næringsdrivende. 1/3 av alle de som driver næring (personer og selskaper) kan benytte en slik selvangivelse fra inntektsåret 2015.
 • Elektronisk løsning for beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom
 • Selvbetjening – bestilling av likningsverdier til salgsoppgaver
 • Selvbetjeningsløsning for bestilling av ny skatteattest (mva og skatt)

Regjeringen viderefører budsjettet på flere av etatens utviklingsaktiviteter, bl.a.:

 • Modernisering av grunnlagsdata (MAG)
 • Altinn II
 • Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG)
 • Folkeregister forprosjekt
 • Metadataløsning

 

Fra regjeringens skatte- og avgiftsopplegg har vi sakset:

Formuesskatt
Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten fra 870 000 kroner til 1 million kroner. Ektepar får dermed et samlet bunnfradrag på 2 millioner kroner. Regjeringen foreslår samtidig å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 50 til 60 prosent av anslått markedsverdi og å øke ligningsverdiene av fritidsbolig med 10 prosent.

Arveavgift
Regjeringen foreslår å øke fribeløpet i arveavgiften fra 470 000 kroner til 1 million kroner. Av overskytende beløp skal det betales 10 prosent av arv og gaver til barn og foreldre og 15 prosent til andre. Rabatten for ikke-børsnoterte aksjer settes ned fra 40 til 30 prosent.

Botidsregler i gevinstbeskatningen av bolig
Regjeringen vil at gevinst ved salg av egen bolig skal være skattefri. Det foreslås nye regler om botid i gevinstbeskatningen som tar hensyn til egen bruk av boligen i løpet av eiertiden (botidsmodellen). Hvis eieren for eksempel har bodd i boligen i syv av de siste ti årene, er 70 prosent av gevinsten skattefri. Eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med. Det ses bort fra kortere perioder hvor man ikke bor i boligen. Hensikten med forslaget er å gjøre det vanskeligere å tilpasse seg slik at en unngår skatt på gevinst ved salg av utleieboliger. Eiere av utleieboliger kan i dag slippe gevinstskatt ved å bo i utleieboligen det siste året før salget. Forslaget sikrer fortsatt fritak for gevinstskatt på bolig som eier selv har bodd i hele sin eiertid.

Skatt på arbeid
Den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes ved at personfradraget, øvre grense i minstefradragene i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten økes med forventet lønnsvekst (3,5 prosent). Samtidig prioriterer regjeringen skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 40 til 42 prosent.

Skatteklasse 2 for ektepar
Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Forslaget vil gjøre det mer lønnsomt for ektefelle med lav eller ingen inntekt å ta lønnet arbeid. Ektefeller kan lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette gir lavere skatt for ekteparet samlet enn om de blir lignet særskilt i klasse 1. Skattefordelen består i at ektefellene samlet kan få utnyttet begges personfradrag og eventuelt finnmarksfradrag selv om en av ektefellene har lav inntekt.

EKOM-tjenester betalt av arbeidsgiver
Regjeringen forenkler sjablongbeskatningen av arbeidstakers fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester betalt av arbeidsgiver. Den teknologiske utviklingen de senere årene har gjort det vanskeligere å fastslå om arbeidstaker disponerer én eller flere EKOM-tjenester. Derfor foreslås kun ett inntektstillegg på 4 400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

 

Andre forslag til endringer:

 • Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 850 kroner til 4 100 kroner.
 • Det settes et tak for fradragsretten for reiseutgifter som vil begrense fradraget for de aller lengste arbeidsreisene og pendlerreisene.
 • Påslaget i normrenten for skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold økes fra 0,5 til 1 prosentenhet, slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån.
 • Grensene for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner og for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem eller fritidsbolig økes fra 4 000 til 6 000 kroner.
 • De skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil økes til samme nivå som kilometersatsene som er framforhandlet mellom staten og hovedsammenslutningene i staten. Det sikrer at godtgjørelsen blir skattefri ved anvendelse av disse kilometersatsene.
 • For personer med alminnelig skatteplikt til Norge som eier bolig eller fritidsbolig i annen EØS-stat, innføres fradragsrett for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge

Vi viser til finansdepartementet for ytterligere informasjon om budsjettet:

Statsbudsjettet 2014


Share Share Share

Medlem

Dette er YS fire krav til ny regjering om rettferdig omstilling

- Vi må sikre at omstillingen vi nå gjør av arbeidslivet blir rettferdig, og at den skjer på arbeidstakernes premisser. Derfor stiller YS helt konkrete krav til den regjeringen som skal styre landet de fire neste årene, sier YS-leder Erik Kollerud.

SkL ønsker flere med på laget!

Vervekampanje i perioden 1. september – 30. november.

 

 

YS på Arendalsuka: Politikerdebatt om funn i Arbeidslivsbarometeret

Hvordan utviklet arbeidslivet seg under koronapandemien? Og hva mener politikerne kunne vært gjort annerledes, hvis de kunne skru klokka tilbake?

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as