×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Statsbudsjettet for 2014

Skatteetaten vil også neste år få et stramt budsjett. Budsjettet er omtrent på samme nivå som i fjor, men det stilles krav til ytterligere effektivisering av driften da vi ikke har fått full kompensasjon for økning av skattemanntallet og antall næringsdrivende.


Regjeringen fortsetter innsatsen for å forbedre og fornye offentlig sektor. For 2014 foreslår Regjeringen at Skatteetaten utvikler flere nye it-løsninger som gjør det enklere både for skattyter og Skatteetaten.

Etaten har bl.a. fått midler til følgende nye prosjekter:

 • Modernisering av systemene for forskuddsutskriving og skatteberegning. Dette innebærer at forskuddstrekk blir justert automatisk og mer presist.
 • Forenklet selvangivelse for næringsdrivende. 1/3 av alle de som driver næring (personer og selskaper) kan benytte en slik selvangivelse fra inntektsåret 2015.
 • Elektronisk løsning for beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom
 • Selvbetjening – bestilling av likningsverdier til salgsoppgaver
 • Selvbetjeningsløsning for bestilling av ny skatteattest (mva og skatt)

Regjeringen viderefører budsjettet på flere av etatens utviklingsaktiviteter, bl.a.:

 • Modernisering av grunnlagsdata (MAG)
 • Altinn II
 • Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG)
 • Folkeregister forprosjekt
 • Metadataløsning

 

Fra regjeringens skatte- og avgiftsopplegg har vi sakset:

Formuesskatt
Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten fra 870 000 kroner til 1 million kroner. Ektepar får dermed et samlet bunnfradrag på 2 millioner kroner. Regjeringen foreslår samtidig å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 50 til 60 prosent av anslått markedsverdi og å øke ligningsverdiene av fritidsbolig med 10 prosent.

Arveavgift
Regjeringen foreslår å øke fribeløpet i arveavgiften fra 470 000 kroner til 1 million kroner. Av overskytende beløp skal det betales 10 prosent av arv og gaver til barn og foreldre og 15 prosent til andre. Rabatten for ikke-børsnoterte aksjer settes ned fra 40 til 30 prosent.

Botidsregler i gevinstbeskatningen av bolig
Regjeringen vil at gevinst ved salg av egen bolig skal være skattefri. Det foreslås nye regler om botid i gevinstbeskatningen som tar hensyn til egen bruk av boligen i løpet av eiertiden (botidsmodellen). Hvis eieren for eksempel har bodd i boligen i syv av de siste ti årene, er 70 prosent av gevinsten skattefri. Eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med. Det ses bort fra kortere perioder hvor man ikke bor i boligen. Hensikten med forslaget er å gjøre det vanskeligere å tilpasse seg slik at en unngår skatt på gevinst ved salg av utleieboliger. Eiere av utleieboliger kan i dag slippe gevinstskatt ved å bo i utleieboligen det siste året før salget. Forslaget sikrer fortsatt fritak for gevinstskatt på bolig som eier selv har bodd i hele sin eiertid.

Skatt på arbeid
Den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes ved at personfradraget, øvre grense i minstefradragene i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten økes med forventet lønnsvekst (3,5 prosent). Samtidig prioriterer regjeringen skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 40 til 42 prosent.

Skatteklasse 2 for ektepar
Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Forslaget vil gjøre det mer lønnsomt for ektefelle med lav eller ingen inntekt å ta lønnet arbeid. Ektefeller kan lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette gir lavere skatt for ekteparet samlet enn om de blir lignet særskilt i klasse 1. Skattefordelen består i at ektefellene samlet kan få utnyttet begges personfradrag og eventuelt finnmarksfradrag selv om en av ektefellene har lav inntekt.

EKOM-tjenester betalt av arbeidsgiver
Regjeringen forenkler sjablongbeskatningen av arbeidstakers fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester betalt av arbeidsgiver. Den teknologiske utviklingen de senere årene har gjort det vanskeligere å fastslå om arbeidstaker disponerer én eller flere EKOM-tjenester. Derfor foreslås kun ett inntektstillegg på 4 400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

 

Andre forslag til endringer:

 • Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 850 kroner til 4 100 kroner.
 • Det settes et tak for fradragsretten for reiseutgifter som vil begrense fradraget for de aller lengste arbeidsreisene og pendlerreisene.
 • Påslaget i normrenten for skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold økes fra 0,5 til 1 prosentenhet, slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån.
 • Grensene for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner og for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem eller fritidsbolig økes fra 4 000 til 6 000 kroner.
 • De skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil økes til samme nivå som kilometersatsene som er framforhandlet mellom staten og hovedsammenslutningene i staten. Det sikrer at godtgjørelsen blir skattefri ved anvendelse av disse kilometersatsene.
 • For personer med alminnelig skatteplikt til Norge som eier bolig eller fritidsbolig i annen EØS-stat, innføres fradragsrett for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge

Vi viser til finansdepartementet for ytterligere informasjon om budsjettet:

Statsbudsjettet 2014


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as