×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Ny regjering – hva nå?

Grunnlaget for den nye regjeringen ble presentert i går. Vi har sakset et utvalg fra noen av temaene som kan være av interesse, både skattefaglig og arbeidslivsrelatert, fra dokumentet.


Foto: Faksimile fra aftenposten.no

Et moderne skatte- og avgiftssystem
Skatt er ikke et mål, men et middel. Regjeringen vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å finansiere fellesgoder, sikre sosial mobilitet, oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere. Regjeringen vil derfor redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået.

Regjeringen vil:

 • Senke skatten for lønnsmottakere ved å øke minstefradraget og heve innslagspunktet for toppskatten.
 • Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen.
 • Fjerne arveavgiften.
 • Styrke IPS-ordningen for å gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon.
 • Styrke BSU-ordningen slik at flere unge kan få råd til å kjøpe bolig.
 • Utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag.
 • Endre skattereglene for å stimulere ansattes medeierskap.
 • Gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig.
 • Utrede de dynamiske effektene av skattelettelser.
 • Styrke fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.
 • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner.
 • Foreta en bred vurdering av skatteyters rettssikkerhet og fremme forslag for å sikre skatteytere en bedre rettssikkerhet enn i dag.

Arbeidsliv
Regjeringen vil jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid, høy produktivitet og høy trivsel blant arbeidstakerne. Det vil sikre et godt arbeidsliv for alle. Samtidig har norsk arbeidsliv noen utfordringer. Mange arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet som gjør det enklere å kombinere jobb og privatliv. Innen en rekke yrkesgrupper er det en høy andel som jobber ufrivillig deltid. Vi må også senke terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet for mennesker med lav utdannelse.

Mange yrkesgrupper og arbeidsplasser har et høyt sykefravær. Regjeringen vil jobbe sammen med partene i arbeidslivet for å få ned sykefraværet, og legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Samtidig vil det alltid være en del personer som er for syke til å jobbe. Disse skal sikres en anstendig og forutsigbar inntekt.

Regjeringen vil:

 • Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.
 • Arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet.
 • Legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid gjennom å videreføre fagforeningsfradraget på 2013-nivå.
 • Videreføre et fradrag for store sykdomsutgifter på 2013-nivå.
 • Legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene.
 • Videreføre dagens sykelønnsordning.
 • Arbeide for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom en ny IA-avtale, innføring av nasjonale mål om økt bruk av gradert sykemelding og tidligere intervensjon i sykemeldingsperioden.
 • Sikre større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykemeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst.
 • Stille krav om at ingen skal kunne sykemeldes mer enn 6 måneder av sin egen fastlege.

Arbeidsmarkedet
Regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Regjeringen vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Det skal foretas en full gjennomgang av NAV, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

Regjeringen vil:

 • Beholde fast ansettelse som hovedregelen i arbeidsmiljøloven.
 • Legge til rette for et åpent arbeidsliv, blant annet gjennom å utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser slik at reglene for privat sektor blir mer like reglene i staten.
 • Øke satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstiltak.
 • Utrede et tidsbegrenset jobbskattefradrag ved overgang fra trygd til arbeid.
 • Utrede et incentivbasert system for å gi flere mulighet til å formidle folk inn i arbeidslivet.

 

Last ned hele dokumentet:

 

Politisk plattform for en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as