×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS: Ja til likebehandlingsprinsippet, nei til vikarbyrådirektivet

Med bakgrunn i usikkerheten rundt vikarbyrådirektivet har YS sentralstyre i dag vedtatt å anbefale regjeringen å reservere seg mot direktivet. - Regjeringens vurderinger synes å være godt fundert. Likevel er det skapt såpass mye uro og tvil om direktivet, også blant YS’ medlemmer, at vi anbefaler et veto, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

En utløsende faktor for YS’ standpunkt er ønsket om en mest mulig samlet fagbevegelse i kampen for ordnede forhold i bemanningsbransjen. Vi vil nå jobbe for å oppnå prinsippet om likebehandling, uten å innføre direktivet.

- Arbeidsgiversiden har vært opptatt av å avdramatisere de negative konsekvensen av useriøsitet i bransjen i stede for å ta tak i de problemer som finnes, sier YS-lederen.

- Det er svært viktig at vi får på plass et likebehandlingsprinsipp som sikrer vilkårene i vikarbransjen.

Dette er vedtaket fattet av YS Sentralstyre i dag, fredag 3. februar:

”YS mener det er viktig å få etablert et likebehandlingsprinsipp i norsk arbeidsrett som sidestiller vikarer fra vikarbyråer med fast ansatte. Det kan og bør innføres uavhengig av en implementering av vikarbyrådirektivet.

YS har merket seg at arbeidsgiversiden har stilt spørsmål ved om sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven kan opprettholdes samtidig med implementering av vikarbyrådirektivet. YS mener at arbeidsgiversidens argumenter har skapt stor usikkerhet om rettstilstanden, og at dette nå utnyttes av arbeidsgiversiden for å tvinge igjennom endring i norsk lovgivning på dette området.

YS fester lit til regjeringens og den ansvarlige statsrådens gjentatte forsikringer om at arbeidsmiljøloven ikke er i konflikt med vikarbyrådirektivet. YS deler også regjeringens vurdering av det som er de uomtvistede positive sider ved vikarbyrådirektivet. YS har merket seg at fagbevegelsen i Europa, også i Norges umiddelbare naboland, fortsatt slutter opp om vikarbyrådirektivet, og at dette også gjelder land med streng arbeidsmiljølovgivning.

Beklageligvis er det nå stor usikkerhet rundt direktivet, blant annet på grunn av arbeidsgiversidens høringsuttalelser og utspill i media. Ut i fra en totalvurdering, vil YS anbefale regjeringen å bruke reservasjonsretten mot vikarbyrådirektivet.

Skulle regjeringen velge å ikke følge YS råd, vil YS aktivt samarbeide med regjeringen i alle forsøk på å sikre at norsk implementering av vikarbyrådirektivet ikke fører til angrep på arbeidsmiljøloven. Tiltakspakken som nå er foreslått for å understøtte likebehandlingsprinsippet støtter vi, og mener den viser at regjeringen tar riktige grep i retning av å løse mange av utfordringene i bemanningsbransjen.”
 


Share Share Share

Medlem

- Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til våre medlemmer

Skatteetatens Landsforbund er fornøyd med å ha inngått ny avtale med Gjensidige Forsikring og Gjensidige Bank, etter en omfattende prosess med ulike leverandører. Det betyr enda bedre fordeler for deg som er medlem i SkL.

Erik Kollerud valgt til YS-leder

Onsdag valgte YS-kongressen Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Landsmøte 2018 – Nytt sentralstyre i SkL

SkLs 23 ordinære landsmøte ble avholdt på Sundvolden Hotel 23.-25. oktober. I tillegg til at nytt sentralstyre ble valgt, vedtok landsmøtet også en ny organisering av SkL.

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as