×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Statsbudsjettet 2018 - Svært stramt budsjett for Skatteetaten

- Dette blir svært krevende, og jeg er bekymret for den belastningen dette vil medføre for etatens ansatte. Jeg savner også en større satsing på svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, sier Per Magnar Stavland, leder av SkL.


Etaten får et kutt i budsjettet på 86 millioner kroner som følge av den generelle avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, ulike gevinstrealiseringer samt avvikling av arveavgift og omgjøring av årsavgiften. Dette kuttet vil forsterke en allerede stram budsjettsituasjon og vil medføre et betydelig nedtrekk av ansatte og dermed minimalt rom for nytilsettinger. Dette vil være krevende å håndtere uten at det går ut over resultater og gi provenytap. Resultatene for 2018 skal være jevnt over like gode som resultatene i 2016, men det er ikke realistisk med en hel feilfri oppgaveløsning, fremgår det av budsjettdokumentene.

Gjennomslag for store IT-prosjekter
Etaten har fått gjennomslag for satsningsforlaget SIRIUS, dvs. midler til utvikling av en helt ny skattemeldingsprosess som vil gi store forenklinger både for de skattepliktige og etaten. Vi har også fått midler til å videreføre pågående prosjekter som SOFUS (forskudd og skatteberegning), SAFIR (løsning for avgiftsforvaltning) og Modernisering av folkeregisteret.

NAVI = Innkrevingssentralen
Den endelige beslutningen om å overføre NAVI til Skatt kom som forventet i statsbudsjettet. Regjeringen foreslår å endre navnet på NAVI til Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav, forkortet Innkrevingssentralen, som en organisatorisk enhet i Skatteetaten. Det har vært knyttet stor interesse for hva NAVI skulle døpes om til og om departementet ville ha et syn på enhetens videre organisering. SkL er noe overrasket over at vi skal ha enda en enhet med innkrevingssentral i navnet da vi som kjent har Statens innkrevingssentral fra før. En så tydelig melding om navn og organisering vil legge føringer for det videre arbeidet i Nye Skatt. SkL er for øvrig skuffet over at administrative kostnader ved overføringen må dekkes av etatenes egne budsjetter.

Nytt samfunnsoppdrag for Skatteetaten
Finansdepartementet ønsker å styre etaten i retning av effekter og ikke aktiviteter. Etaten har vært med og jobbet fram et forslag hvor vi skal gå fra det som kan telles til det som teller. Etaten har derfor fått et nytt samfunnsoppdrag, Skatteetaten skal sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet, med tilhørende tre hovedmål:

  1. Skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene
  2. Skatteetaten sikrer brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet
  3. Samfunnet har tillit til Skatteetaten

Generelt fra budsjettet
I forslaget til statsbudsjettet fastslår regjeringen at de vil fortsette å jobbe for produktivitetsvekst i offentlig sektor. De ønsker mer oppmerksomhet om resultater og hva vi får igjen for pengene. Produktivitetsveksten i offentlig sektor skal forbedres uten utgiftsøkninger.

I Prop.1 LS: Skatter, avgifter og toll 2018, kommenterer regjeringen behovet for forenklinger av skatte- og avgiftssystemet, og at Finansdepartementet sammen med Skatteetaten skal sette i gang et arbeid for å identifisere og legge grunnlag for forslag om regelforenklinger. Det gis ingen dato for igangssettelse eller ferdigstillelse av dette arbeidet.


Share Share Share

Medlem

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 

Billån for SkL-medlemmer

Ønsker DU deg ny bil til jul? Hos Nordea får du som SkL-medlem et ekstra godt tilbud med lav rente på billånet, fra 2,85% nom. rente!

 
What do you want to do ?
New mail

YS’ likestillingspris 2020 går til Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse

- Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunnsopplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS’ likestillingspris.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as