×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SKLs utvalg

SkLs utvalg

SkL har en rekke utvalg som er rådgivende for sentralstyret. For alle utvalgene kan det være aktuelt å involvere avdelingene i sitt arbeid. Saksliste og referat fra utvalgsmøtene sendes avdelingene til informasjon.


Arbeidsmiljø- og personalutvalget

Utvalget har arbeidsmiljø og personalpolitikk som sitt ansvarsområde, og er bl.a. ansvarlig for å utarbeide saksfremlegg til sentralstyret innen dette temaet. Utvalget representerer SkL i SAMU-møter i SKD og diverse fora og kurs hvor arbeidsmiljø og personalpolitikk er i fokus.

Utvalget skal utarbeide opplæringsmateriell til bruk ved kurs og konferanser, og være ansvarlig for informasjon til medlemmer i arbeidsmiljø- og personalpolitiske saker.

Arbeidsmiljø- og personalutvalgets medlemmer:
Eva Hagland, leder
Torhild Rygg
Katrine Wanvik
Jon-Olav Ohldieck
Hanne Christin Svegård, (vara hovedvernombud i Skatteetaten)


Etatsutvalget

Etatsutvalget har ansvaret for forberedelse og oppfølging av saker til fellesmøtet og porteføljestyret. Utvalget har også ansvar for å forberede andre saker som berører etatens organisering og oppgaver, slik at de kan diskuteres i sentralstyret. Utvalget involverer avdelingene i saker hvor det er aktuelt.

Etatsutvalgets medlemmer:
Siv Godø, leder
Annelise I. Rosland
Mona Kristoffersen
Kaare Seeberg Sidselrud


Lønnsutvalget

Lønnsutvalget har ansvaret for gjennomføring av SkLs prioriterte tiltak på området lønn. Utvalget har ansvar for å implementere og videreutvikle SkLs lønnspolitikk, samt bistå avdelingene med opplæring av lokale lønnsutvalg.

Lønnsutvalget skal utforme forslag til SkLs krav til lønnsoppgjørene og følge opp henvendelser fra SKD og YS som har med lønn å gjøre.

Lønnsutvalgets medlemmer:
Annelise I. Rosland, leder
Imran Mahmood
Sissel Eilefstjønn


Opplærings- og arrangementsutvalget

Utvalget er ansvarlig for at kurs og opplæring blir gjennomført og evaluert med utgangspunkt i SkLs strategidokument og årlige prioriterte tiltak. I tillegg tar utvalget på eget initiativ opp saker som ledd i SkLs ordinære aktiviteter.

Utvalget skal stå for den tekniske gjennomføringen av kurs og konferanser som sentralstyret eller andre utvalg ber om, herunder SkLs samlinger for ulike tillitsvalgte.

Opplærings- og arrangementsutvalgets medlemmer:
Inger Helen Jensen, leder
Eva Hagland


Organisasjonsutvalget

Organisasjonsutvalget har ansvar for gjennomføring av tiltak når det gjelder medlemsutvikling og organisasjonsutvikling i SkL, med utgangspunkt i SkLs strategidokument 2013-2015 og årlige prioriterte tiltak.

Organisasjonsutvalgets medlemmer:
Mona Kristoffersen, leder
Siv Godø
Inger Helen Jensen
Torhild Rygg


Ungutvalget

Ungutvalget skal jobbe med saker og temaer som opptar de unge i skatteetaten, og sørge for at SkL ivaretar og prioriterer problemstillinger som opptar de unge. Arbeidet skal bidra til å styrke rekruttering av nye medlemmer og unge i diverse tillitsverv. I tillegg vil SkL Ung stille med representanter i YS Ung, med blant annet deltakelse på YS Ung forum.

Ungutvalgets medlemmer:
Imran Mahmood, leder
Uyen Rødland (SkL sør)
Kine Hildal (SkL nord)
Vida Risdal (SkL SKD/SITS)

Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Grønland 4
0188 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as